english | gàidhlig  
Fàilte / Welcome

Is e pròiseact foghlaim a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd , a bheir cothrom do chòrr air 3,000 neach òg aois 3 gu 18 a tha a’ fuireach ann an coimhearsnachdan dùthchail iomallach air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean ionnsachadh mu chroitearachd san là an-dè, an-diugh agus am-màireach.

Tha na prionnsabalan traidiseanta a bha nam bun-stèidh do chroitearachd a thaobh a bhith a’ solair bìdh, fasgaidh, aodaich, lùth agus cur-seachad glè mhòr a rèir miann an 21mh Linn airson seasmhachd agus a’ tabhann cothrom air leth airson ionnsachadh air a’ bhlàr a-muigh agus foghlam stèidhichte air sgìre shònraichte. 

A’ cur a’ bhuntàta ann am Burravoe

On thòisich Ìre 2 den phròiseact aig deireadh 2012, cha mhòr nach eil sinn air dùblachadh an àireamh de sgoiltean a tha a-nis an sàs an coimeas ris na bha an lùib a’ phròiseict tro na trì bliadhna air fad de Ìre 1.  Tha 50 sgoil ùr a-nis air an ainm a chur ris a’ phròiseact agus tha 107 sgoil nar lùib thairis air a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan.

Tha sinn air cothrom fhaighinn a dhol a-mach chun mhòr-chuid de na sgoiltean am-bliadhna a’ coinneachadh ri ar luchd-com-pàirt bho sgoiltean Ìre 1 agus Ìre 2. Bha grunnan thachartasan aig sgoiltean Earra-Ghàidheal san t-Samhain agus chaidh seiseanan CPD feasgair a chumail airson tidsearan sna h-Eileanan Siar, Sealtainn agus Arcaibh.  Tha sinn ag obair air deitichean airson sgoiltean na Gàidhealtachd, Moireibh agus Ceann a Tuath Siorrachd Àir.

Tha taghadh mòr de chom-pàirtichean a’ toirt cothrom farsaing agus beothail de thachartasan a tha ceangal croitearachd ris na seòmraichean-sgoile sa h-uile raon den phròiseact eadar saidheans ùir, eòlas air obair agus dualchas an lùib bheathaichean, gu breabadaireachd, snìomh agus ag innse sgeulachdan sa Ghàidhlig is ann am blasan cainnte eile.

Cho math ris an taghadh de shìol-cura buntàta – ùr agus traidiseanta – a chuireadh a-mach gu na sgoiltean air fad, tha sinn cuideachd air sìol gràn a chur a-mach, feadhainn ùra agus feadhainn thraidiseanta.  Am-bliadhna, tha cothrom ann cuideachd ionnsachadh mun chom-pàirteachas eadar gràn is legumes san ùir, ann am biadh bheathaichean agus ann am biadh dhaoine.

Caoraidh Shòthaigh ann an Loch Carrainn

Tha am pròiseact ùr - a’ Cunntadh Chaorach – a’ toirt fòcas nas dlùithe air an t-seòrsa beathach seo as cumanta air a’ chroit.  Cuiridh seo ris an t-sàr obair chaorach a tha air tòiseachadh a cheana sna sgoiltean. 

Tha sinn a’ coimhead air adhart ri deagh thaghadh de dhealbhan mu obair an fhoghair agus obair nan caorach san teirm ùr.

Clann ann am Bun-sgoil Loch Carrain, Roinn na Gàidhealtachd ag obair air caoraich Shòthaigh.  Tha an sgoil air a bhith an sàs ann an snìomh agus fighe thar mìosan a’ gheamhraidh.

Naidheachdan as ùire
to follow
Ceann-là: 04/05/2017

to follow

Leugh an t-artaigil air fad.: to follow

to follow
Ceann-là: 31/03/2017

to follow

Leugh an t-artaigil air fad.: to follow

'S e pròiseact trì-bliadhna a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd a chuireadh air bhog anns an Lùnastal 2009 le Bunait Croitearachd na h-Alba agus Comann Ùir na h-Alba.