english | gàidhlig  
Maoineachadh

’S e pròiseact a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd a tha a’ ruith airson trì bliadhna agus air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba, Prògram LEADER 2007-2013, Dualchas Nàdair na h-Alba, Maoin Dualchas a’ Chrannchair, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Urras Creagnis.

Scottish GovernmentLeader
Scottish Natural HeritageCraignish Trust
HIE
Heritage Lottery Fund
The Cairngorms National Park

Naidheachdan as ùire
to follow
Ceann-là: 01/02/2017

to follow

Leugh an t-artaigil air fad.: to follow

A’ guidhe dhuibh Nollaig Chridheil agus deagh bhliadhna croitearachd sa Bliadhna Ùir bho Cheanglaichean Croitearachd.
Ceann-là: 23/12/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad.: A’ guidhe dhuibh Nollaig Chridheil agus deagh bhliadhna croitearachd sa Bliadhna Ùir bho Cheanglaichean Croitearachd.

'S e pròiseact trì-bliadhna a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd a chuireadh air bhog anns an Lùnastal 2009 le Bunait Croitearachd na h-Alba agus Comann Ùir na h-Alba.